ประชาสัมพันธ์…วัน เวลา และสถานที่ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน​ นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2564*** หมายเหตุ : ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษาอย่างสุภาพ เรียบร้อยตามระเบียบของวิทยาลัย…หากมีข้อสงสัย ขอให้ติดต่อครูที่ปรึกษาของตนเอง…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร