แผนกวิชาประมง

นายราเมศ ชูสิงห์
หัวหน้าแผนกวิชาประมง
นายศราวุธ ลาภวงศ์
นางจันทิมา อุปถัมภ์
นางพรทิพย์ ฤทธิโชค