เผยแพร่โครงการเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อซีเมนต์ระบบน้้าหมุนเวียนตามระบบ GAP

โครงการเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียน
ตามระบบ GAP
ผู้ดำเนินโครงการ
นางสาววิภาวดี อิศโร
นายอดิรัน ชุมประมาณ
ระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวจันทิมา อุปถัมภ์
นายราเมศ ชูสิงห์
นายศราวุธ ลาภวงศ์
แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร