โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมี นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ซึ่งมี นายโชคชัย ชัยธรรมโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเนียงวิทยา กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะ ทั้งนี้มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดฯ แบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมีคณะครู ตัวแทนนักเรียนชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตรเข้าร่วม สำหรับหลักสูตรการอบรม ได้แก่ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยแผนกวิชาประมง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การผลิตปุ๋ยหมัก โดยแผนกวิชาพืชศาสตร์ ณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา วันที่ 25 กันยายน 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร