แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสมโภช รัตติ
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
น.สพ.สุทธิศักดิ์ เวชสาร
นางสาวกชกร ข้างแก้ว
นางสาวอาวาตี ยือแร
นางสาวบุษรา ดำนิล