แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายมนูญ จันทร์ประดิษฐ์
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
นายสุรินทร์ ขวัญเกื้อ
ครูผู้ทรงคุณค่า
นายชัยณรงค์ แสงขำ
นายภานุชิต ยิ้มย่อง
นายเดชา หรนหมาน
นางสาวนูรอิสกันดาร์ เส็นเส็ม