แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางจิราภร มลิวัลย์
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร
นางสาวศิรินภา หมื่นยศ
นางสาวชุติมา เล็กบางพงศ์
นางสาวกมลกัลย์ อ่อนหวาน