โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมายให้​คณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์​ แผนกวิชาสัตวศาสตร์​ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร​ และแผนกวิชาพื้นฐาน​ ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการค้า​ การเลี้ยงไก่ไข่​ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน​ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน​ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์​ โดยรูปแบบออนไลน์ผ่าน​ Google​ Meet​ ณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา วันที่ 26 กันยายน 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร