ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่องรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563