โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 2)วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา