โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 3)

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 3)วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา