ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ผลการพิจารณาแผนธุรกิจที่เข้าร่วมการประกวด ปีการศึกษา 2562

ด้วยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลามีการประกวดแผนธุรกิจและพิจารณาการจัดสรรเงินดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ จึงขอประกาศผลการพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจดังนี

ธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท
ธุรกิจการเลี้งปลา เป็นเงิน 5,000 บาท
ธุรกิจร้านกาแฟ เป็นเงิน 5,000 บาท
ธุรกิจคาร์แคร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
ธุรกิจหมูฝอยมาสอยกัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ธุรกิจการปลูกผักสวนครัว เป็นเงิน 4,475 บาท