วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เปิดแล้ว! หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี >> สาขาสัตวศาสตร์ >> สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ “ทวิภาคี” เรียนในสถานศึกษา ๑ ปีการศึกษา และฝึกอาชีพ ณ สถานประกอบการ อีก ๑ ปีการศึกษา รับสมัครนักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 8-29 เมษายน 2563 …

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ PRSCAT และ ทาง เว็บไซต์ www.scat.ac.th อย่างต่อเนื่อง >> ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย >> ขอให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยในการเข้ามาติดต่อ เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)