พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑