ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัว (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบเพิ่มเติม) ดำเนินการจัดส่งเอกสารการมอบตัว ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

หมายเหตุ หากไม่ดำเนินการส่งเอกสารมอบตัวดังกล่าวภายในวันที่กำหนดข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์