💥💥 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 💥💥 เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)