ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่องมาตรการการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิค 2019 (Covid-19)