ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562