ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางสัตวศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์