ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 💥💥 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 💥💥