นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่และให้คำปรึกษาในการทำงาน ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563