นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นสพ.สุทธิศักดิ์ เวชสาร ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสมโภช รัตติ หัวหน้างานโครงการชีววิถีฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ประเภทศูนย์ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563