นักเรียนแผนกวิชาประมง เรียนรู้และปฏิบัติการผสมเทียมปลาดุก