นายสถิต โลหะ พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ให้การต้อนรับและขอบคุณ อดีตผู้อำนวยการ นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ซึ่งเป็นผู้นิเทศก์ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการ เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

นายสถิต โลหะ พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ให้การต้อนรับและขอบคุณ อดีตผู้อำนวยการ นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ซึ่งเป็นผู้นิเทศก์ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการ เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลั

ยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

ชมรมวิชาชีพธุกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 6 โดยมี คณะครูและนักเรียนชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร ร่วมแจกอาหารว่างและมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแก่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

ชมรมวิชาชีพธุกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 6 โดยมี คณะครูและนักเรียนชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร ร่วมแจกอาหารว่างและมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแก่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องจามจุรี วันที่ 10 กันยายน 2561

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องจามจุรี วันที่ 10 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ฤทธิโชค หัวหน้างานบุคลากร ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพเบตง เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ฤทธิโชค หัวหน้างานบุคลากร ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพเบตง เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ กล่าวอบรมนักเรียน นักศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 และการปฏิบัติตัว ติดตามงาน ความรับผิดชอบด้านการเรียน การร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าเสาธง วันที่ 7 กันยายน 2561

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ กล่าวอบรมนักเรียน นักศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 และการปฏิบัติตัว ติดตามงาน ความรับผิดช

อบด้านการเรียน การร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าเสาธง วันที่ 7 กันยายน 2561


ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง