นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรงธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรงธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รับและมอบของที่ระลึกแก่ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพเบตง ซึ่งเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 พร้อมร่วมรับประทานอาหารเพื่อเป็นการยินดีกับ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ อีกด้วย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รับและมอบของที่ระลึกแก่ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพเบตง ซึ่งเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 พร้อมร่วมรับประทานอาหารเพื่อเป็นการยินดีกับ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ อีกด้วย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม ณ ​วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 12 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม ณ ​วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 12 กันยายน 2561

นายสถิต โลหะ พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ให้การต้อนรับและขอบคุณ อดีตผู้อำนวยการ นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ซึ่งเป็นผู้นิเทศก์ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการ เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

นายสถิต โลหะ พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ให้การต้อนรับและขอบคุณ อดีตผู้อำนวยการ นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ซึ่งเป็นผู้นิเทศก์ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการ เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลั

ยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

ชมรมวิชาชีพธุกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 6 โดยมี คณะครูและนักเรียนชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร ร่วมแจกอาหารว่างและมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแก่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

ชมรมวิชาชีพธุกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 6 โดยมี คณะครูและนักเรียนชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร ร่วมแจกอาหารว่างและมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแก่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561


ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง