Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 20 กันยายน 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 20 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งงานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและข้าราชการครู วษท.สงขลา จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่ 19 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งงานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและข้าราชการครู วษท.สงขลา จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่ 19 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นางสาวทัศนา ณ สงขลา ผู้นิเทศก์ นายธีระ โพธิ์ทอง จากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการในสถานศึกษาต้นแบบก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 18 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นางสาวทัศนา ณ สงขลา ผู้นิเทศก์ นายธีระ โพธิ์ทอง จากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้าฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการในสถานศึกษาต้นแบบก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 18 กันยายน 2561

“จิตอาสา หัวใจสีเขียว 💚”

คณะครู และสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยสงขลา ครั้งที่ 40 ณ บริเวณโดยรอบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 18 กันยายน 2561