Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำคณะครูและกลุ่มชาวบ้าน จัดนิทรรศการตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วันที่ 24 สิงหาคม 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำคณะครูและกลุ่มชาวบ้าน จัดนิทรรศการตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มกล้วยกรอบแก้วและกลุ่มเครื่องแกง เพื่อเข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาข้าร่วมการประชุม อกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม วิธีการปฏิบัติ ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2561

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยได้นำนักเรียนออกศึกษาดูงานการสาธิตการทำปลาดุกร้า วันที่ 24 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสงขลา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสงขลา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

แผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (คูโบต้า) และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (คูโบต้า) และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มแก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่างยนต์ และ ปวส.1 สาขาช่างกลเกษตร ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วันที่ 23 สิงหาคม 2561