Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสงขลา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสงขลา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

แผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (คูโบต้า) และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (คูโบต้า) และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มแก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่างยนต์ และ ปวส.1 สาขาช่างกลเกษตร ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วันที่ 23 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตามโครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561