วิสัยทัศน์และพันธกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วษท.สงขลา ๒๕๖๒-๒๕๖๖