Heading
Left Menu
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
  ข้อมูลตลาดแรงงาน
คำสั่งวิทยาลัยฯ

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์

จำนวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน
ปวช.1
158
คน
ปวช.2
116
คน
ปวช.3
97
คน
ปวส.1
97
คน
ปวส.2
66
คน
นักศึกษา ปวส.สมทบ
17
คน
นักเรียน ปวช. อศ.กช.
-
คน
รวม
551
คน


จำนวนนักเรียน ชั้น ปวช. แยกตามสาขางาน ปี 2556

สาขา
จำนวนนักศึกษา
เกษตรศาสตร์
146
ยานยนต์
101
พณิชยกรรม
70

 

จำนวนนักเรียน ชั้น ปวส. แยกตามสาขางาน ปี 2556

สาขา
จำนวนนักศึกษา
เกษตรศาสตร์
169
ประมง
4
บริหารธุรกิจ
20

 

จำนวนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ชั้นปี
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปวช
385
434
ปวส
174
148
รวม
559
582


จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ชั้นปี
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปวช
85
94
ปวส
85
53
รวม
170
147


 

จำนวนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ชั้นปี
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปวช
406
371
ปวส
170
180
รวม
576
551จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

(กำลังดำเนินการ)

ชั้นปี
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปวช
87
93
ปวส
40
62
รวม
127
155

จำนวนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ชั้นปี
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปวช
573
-
ปวส
178
-
รวม
751
-

 

 

 

 

 

     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.