ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : 19/11/55 ประกวดราคาซื้องบลงทุนค่าครุภัณฑ์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

19/11/55 ประกวดราคาซื้องบลงทุนค่าครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้องบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(เลขที่โครงการ : 55115094645)ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
          ๑. ความเป็นมา 
                      

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                      

          ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
                      โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๘๘๖๓๒, ๐๗๔-๓๘๙๑๑๘
                      โทรสาร ๐๗๔-๓๘๘๖๓๒, ๐๗๔-๓๘๙๑๑๘
                      เว็บไซต์ http://www.scat.ac.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย


ไฟล์แนบ:ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ งบ 55.doc
ไฟล์แนบ: ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ งบ 55.rar (9 K) ดาวน์โหลด:1
ewinclub7 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
ต้นไม่ประจำวิทยาลัยคือ? คำตอบคือ:ตะเคียนทอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้