วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เกี่ยวกับฟักข้าว
การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูก
ฟักข้าวอ่อนแอต่อน้ำท่วมขัง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยและมีความชื้นปานกลาง การปลูกนิยมปลูกด้วยเมล็ด โดยกะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดออกเล็กน้อยเพื่อให้น้ำสามารถซึมเข้าสู่เมล็ดและรากสามารถงอกแทงออกมาได้ การกะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดออกนี้ จะต้องกระทำอย่างระมัดระวังอย่าให้เนื้อเมล็ดช้ำ มิฉะนั้นเมล็ดอาจจะไม่งอก การปลูกสามารถปลูกลงดินโดยตรง หรือเพาะเมล็ดให้งอกก่อนแล้วจึงย้ายปลูกก็ได้ นอกจากการปลูกด้วยเมล็ดแล้วยังสามารถขยายพันธุ์โดยใช้การปักชำกิ่ง ปักชำราก การตอนกิ่ง หรือปักชำยอด อีกด้วย

การดูแลรักษา
เมื่อเถายาวประมาณ 1 เมตร ควรทำค้างรับการเลื้อยของเถา และจัดผลให้มาเจริญเติบโตที่ใต้ค้างที่สูงประมาณ 2 เมตร เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก ไม่ควรปล่อยให้เถาซ้อนจนทึบเกินไปจะทำให้ได้ผลผลิตน้อย ควรมีการตัดแต่งเถาบ้าง การใส่ปุ๋ยในการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้ว ควรมีการให้ปุ๋ยคอก ปีละ 2 ครั้ง
ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช มิต้องใช้การจัดการใด ๆ ฟักข้าวมีรสขมจึงมีแมลงเข้าทำลายน้อยมาก แมลงกัดกินใบที่พบได้แก่ ตั๊กแตน และเต่าทอง ทางด้านผล พบแมลงวันทองเจาะวางไข่ทำลายผลฟักข้าวบ้างบริเวณใกล้พื้นดิน
 
การให้ผลผลิต
     ฟักข้าวสามารถให้ผลตลอดทั้งปี เริ่มมีดอกหลังปลูกประมาณ 3-4 เดือนและหากการผสมเกสรเกิดขึ้นจะมีอัตราการติดผลประมาณร้อยละ 90 การผสมเกสรต้องอาศัยแมลง และเราอาจจะช่วยในการผสมเกสรด้วยก็ได้โดยการนำเกสรตัวผู้จากดอกตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียในดอกตัวเมีย
การให้ผลผลิต ฟักข้าวให้ผลผลิต ประมาณ 30-60 ผลต่อต้น น้ำหนักผลประมาณ 0.5-2 กิโลกรัม จากการทดลองปลูกฟักข้าวระหว่างเดือนตุลาคม 2551- ตุลาคม 2552 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ของยุทธนา และคณะ (2553) รายงานว่าฟักข้าวให้ผลผลิตตลอดปี เก็บผลผลิตได้หลายรอบ ผลผลิตรวม 134.97 กิโลกรัม น้ำหนักผลเฉลี่ย 437.9 กรัม
การเก็บเกี่ยวผล

     ผลฟักข้าวมีเปลือกหนา ผลสุกเนื้อในหนามีสีส้ม ภายในมีเยื่อสีแดงให้เมล็ดเกาะ เนื้อผลสุกสามารถรับประทานสดได้ ฟักข้าว 1 ผลจะได้เยื่อสีแดงราว 200 กรัม

     จากเริ่มติดผลถึงผลสุก ใช้เวลาประมาณ 40 วัน การเก็บเกี่ยวผลเพื่อบริโภคผลสุกให้เก็บเมื่อเปลือกผลออกเป็นสีแดง ผลที่แก่เริ่มสุกเนื้อในผลมีสีเหลืองและเยื่อหุ้มเมล็ดยังแข็งอยู่ สามารถใช้บริโภคสดหรือแปรรูปได้ ฟักข้าวมีขั้วผลค่อนข้างเหนียวการเก็บผลควรใช้มีดคมตัด กรณีค้างสูงควรเก็บด้วยตะกร้อ และควรรองพื้นตะกร้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ผลช้ำ
     การเก็บรักษาผลฟักข้าวในตู้เย็นสามารถชะลอการสุกได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ การเก็บในตู้เย็นควรห่อกระดาษเพื่อลดการคายความชื้น
 
 
 
   


 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118

Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.