ใส่ความเห็น

เผยแพร่โครงการเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อซีเมนต์ระบบน้้าหมุนเวียนตามระบบ GAP

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 1

โครงการเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อซีเมนต์ระบบ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร​ สำหรับครูผู้สอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์​ รูปแบบออนไลน์ผ่าน​ Google​ Meet​

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 18

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร ดำเนินการจัดอบรม โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 7

ชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร ดำเนินการจัดอบรม … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะตามหลักสูตรกับสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน 2564

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 4

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุม​ อกท.ภาคใต้​ ผ่านระบบออนไลน์​ ณ ห้องประชุมจามจุรี​ วันที่​ 1​ กันยายน​ 2564

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 6

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น